Profile Category: مربیان

Home | مربیان
دکتر سعید مخلصی

دکتر سعید مخلصی

دکتر سعید مخلصی سرمربی مرکز فیتنس دکتر ورزش و دارای مدرک مربیگری درجه یک بدنسازی و مدرس کمیته کراس ترینینگ هستند

دکتر مهدی بقائیان

دکتر مهدی بقائیان

دکتر مهدی بقائیان متخصص بیومکانیک ورزشی و مدرس تربیت بدنی و آمادگی جسمانی در دانشگاه صنعتی شریف هستند