بسته های ثبت نامی در دکتر دکتر ورزش به دو صورت عرضه میشوند.

بسته های دارای محدودیت در تعداد جلسات که شامل بسته های 12 تا 72 جلسه ای میشوند و بسته های دارای محدودیت در مدت زمان استفاده ار مجموعه که شامل بسته های سه ماهه، شش ماهه و یک ساله میشوند.بسته های زمانی محدودیتی از نظر تعداد جلسات استفاده از مجموعه ندارند.

بسته های ثبت نامی آقایان

بسته های ثبت نامی بانوان

تخفیف های 10 درصدی

کارکنان برج نگین آزادی