تاچ تو خوابیده

تاچ تو خوابیده یک تمرین عضلات شکم است که به خوبی تمام عضلات شکم را درگیر میکند. دقت کنید که زانوها فقط اندکی خم میشوند و تنه و پاها همزمان به سمت هم حرکت میکنند.