لگ رایز مورب خوابیده

لگ رایز مورب خوابیده تمرین تقویت عضلات مورب شکمی است. در اجرای حرکت با چرخش به هر سمت عضلات شکم همان سمت را منقبض کنید.