کشش لیزارد

کشش لیزارد یک حرکت کششی برای افزایش دامنه حرکتی و کشش عضلات روی ران، هیپ فلکسور و عضلات سرینی و همسترینگ است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.