پوش آپ چهار دست و پا

تمرین پوش آپ چهار دست و پا حالت ساده تری برای انجام حرکت پوش آپ است که برای افرادی که نمیتوانند پوش آپ و پوش آپ روی زانو را به طور صحیح و کامل انجام دهند مناسب است.