حرکت اینچ ورم

در حرکت اینچ ورم عضلات مختلفی از جمله شانه و بازو، شکم، کمر و عضلات پا درگیر میشوند. با افزایش دامنه حرکتی، تمرین دشوار تر میشود