پوش آپ دست جمع

در حرکت پوش آپ دست جمع عضله سه سر بازویی یا پشت بازو به عنوان عضله اصلی و عضلات دلتوئید قدامی و سینه ای به عنوان عضلات کمکی درگیر میشوند. به فاصله دست ها با هم و زاویه بازو با بدن دقت کنید.