برپی پلانک جامپ

برپی پلانک جامپ یکی از انواع تمرینات برپی است که گروه های عضلانی مختلف بدن را درگیر میکند. هنگام برتاب پاها به عقب، سر و دست ها نباید حرکت کنند.