بک جک ثابت و متغیر

حرکت بک جک عضلات چهار سر ران را درگیر میکند. به فاصله دست و پا با یکدیگر و فاصله زانوها با زمین توجه کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.