نوردیک معکوس فرونتال

در این تمرین عضلات چهار سر ران به عنوان اکستنسورهای زانو به خوبی درگیر میشوند.