پوش آپ یا شنا سوئدی

در این حرکت عضلات سینه ای، دلتوئید قدامی و سه سر بازویی تقویت میشوند. برای راحتی مچ دست میتوانید دست ها را مشت کنید یا حرکت را روی دستگیره مخصوص اجرا کنید.