برپی پوش آپ جامپ

در این نوع برپی که به همراه پوش آپ و پرش عمودی انجام میشود. عضلات متعددی از جمله عضلات پا، شکم و کمربند شانه ای درگیر میشوند.