برپی هند پلانک

حرکت برپی یکی از حرکات فول بادی است که عضلات مختلف بدن را به کار میگیرد. به میزان خم شدن زانو ها و کمر توجه کنید.