لور پول بک سیمکش طناب یا لور رویینگ

در این حرکت عضلات ذوزنقه میانی و پایینی، لتیسموس درسی یا پشتی بزرگ، و ترس ماژور یا گرد بزرگ تقویت میشوند. محل اتصال سیمکش باید در بالاترین حالت باشد.