لور پول بک سیمکش کراس

در این حرکت عضلات ذوزنقه پایینی و پشتی بزرگ یا لتیسموس درسی درگیر میشوند.