نشر مقابل سیمکش طناب

این حرکت به تقویت عضلات دلتوئید قدامی و سینه ای ترقوه ای یا اصطلاحاً بالاسینه کمک میکند.