فلای بک سیمکش خم کراس یا نشر خم سیمکش

فلای بک حرکتی برای تقویت عضلات ذوزنقه میانی و دلتوئید خلفی است. محل اتصال سیمکش باید در پایین ترین قسمت باشد.