فلای بک سیمکش کراس باز

در حرکت فلای بک سیمکش کراس باز عضلات ذوزنقه میانی و دلتوئید خلفی تقویت میشوند. محل اتصال سیمکش باید در ارتفاع شانه باشد.