فلای بک سیمکش خم

در اجرای حرکت فلای بک سیمکش خم عضلات ذوزنقه میانی و دلتوئید خلفی درگیر میشوند. دقت کنید که حین خم شدن ستون فقرات در حالت طبیعی قرار داشته باشد.