اکسترنال روتیشن سیمکش ایستاده

این حرکت برای تقویت عضلات روتیتور کاف یا گرداننده های بازو در بخش برون گرداننده ها مناسب است. در اجرای حرکت بازوها از بدن جدا نمیشوند و فقط چرخش بازو رو به بیرون انجام میشود.