پرس سینه سیمکش کراس باز

در اجرای این حرکت محل اتصال سیمکش را در ارتفاع شانه قرار دهید و جلو تر از دستگاه بایستید. حین اجرای حرکت دقت کنید که آرنج ها هم تا حد ممکن به هم نزدیک شوند.