جلوبازو سیمکش طناب آرم آپ

در اجرای این حرکت باید محل اتصال سیمکش در راستای شانه قرار بگیرد و حین اجرای حرکت دست ها موازی سطح زمین باشند.