جلوبازو سیمکش فیگوری

در اجرای حرکت جلوبازو سیمکش فیگوری محل اتصال سیمکش کمی پایین تر از ارتفاع شانه قرار میگیرد و با ثابت نگه داشتن بازو آرنج ها خم میشوند.