جلوبازو سیمکش کراس باز

جلوبازو سیمکش کراس باز

در اجرای این حرکت باید کمی عقب تر از دستگاه سیمکش بایستید و بازوها را به بیرون بچرخانید سپس بدون اینکه بازو حرکت کند آرنج ها را خم کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.