جلو بازو سیمکش طناب

تفاوت حرکت جلو بازو سیمکش طناب با حرکت جلو بازو با دستگیره صاف، در این است که در اجرای حرکت با طناب، عضلات بازویی قدامی هم علاوه بر عضله دو سر بازو درگیر میشود.