نشر جانب سیمکش تک دست

در اجرای این حرکت قرقرره سیمکش در پایین ترین حالت قرار میگیرد. به دامنه حرکت توجه کنید.