پشت بازو پوش دان سیمکش طناب خم

ویژگی دستگیره طنابی این است که حین اجرای حرکات با این دستگیره میتوانید فواصل دست ها را تغییر دهید. وقتی حرکت پشت بازو پوش دان سیمکش طناب را به صورت خم انجام میدهید، به دلیل تغییر زاویه بازو با بدن نسبت به حالت ایستاده، محل اصلی ایجاد تنش در عضله تغییر میکند و بدین ترتیب سر دراز عضله سه سر بازویی هم تقویت میشود.