تورسوفیکس سیمکش تک پا

این حرکت یکی از حرکات شکم با دستگاه سیمکش است که عضلات مورب شکمی و پهلوها را درگیر میکند. در اجرای حرکت توجه داشته باشید که دست ها کاملا مستقیم و مقابل صورت قرار بگیرند و هیچ حرکتی نداشته باشند.