آموزش حرکت پرس زیر سینه کراس باز

در این حرکت بخش های پایینی عضلات سینه ای درگیر میشوند. به محل قرار گیری دستگیره، زوایه حرکت کابل، زاویه بدن و فاصله بدن با دستگاه توجه کنید.