در قسمت هفتم آموزش ورزش سالمندان با دکتر سعید مخلصی، تمریناتی را با کمک دیوار آموزش میبینید.

تمرینات ورزشی سالمندان که در این قسمت انجام میشوند دارای نمره دشواری ۴ از ۱۰ هستند.