پرس پا دستگاه نشسته

همان طور که در ویدئو میبینید در اجرای این حرکت نحوه قرار دادن پاها حالت های متفاوتی دارد که باید با توجه به برنامه خود حالت صحیح را اجرا کنید.