آموزش پشت پا دستگاه نشسته

دستگاه پشت پا نشسته به تقویت عضلات همسترینگ کمک میکند. حین اجرای حرکت نباید اجازه دهید کمر از پشتی صندلی دستگاه جدا شود.