پول آپ ماشین (بارفیکس کمکی)

این حرکت به افرادی که توانایی اجرای حرکت پول آپ بارفیکس را ندارند کمک میکند تا عضلات درگیر در بارفیکس شامل عضلات پشتی بزرگ، گرد بزرگ و ذوزنقه پایینی را تقویت کنند.