تمرینات شکم با فیتنس بال – پایک

پایک با فیتنس بال یکی از حرکات سطح متوسط برای تقویت عضلات راست شکمی است. در این حرکت عضلات هیپ فلکسور هم درگیر میشوند. تلاش کنید با انقباض عضلات شکم و بدون چرخش لگن، کمر خود را بالا بکشید.