پک فلای (باتر فلای) یا قفسه سینه دستگاه

حین اجرای حرکت پک فلای باید آرنج های خود را تا حد ممکن به هم نزدیک کنید تا عضلات سینه به طور کامل درگیر شوند.