آموزش حرکت فلای بک دستگاه

در این حرکت عضلات ذوزنقه میانی و دلتوئید خلفی تقویت میشوند