پرس گردن دیوار

این تمرین جزو حرکات اصلاحی عارضه سر به جلو است که با تقویت عضلات اکستنسور گردن به بهبود دردهای گردن کمک میکند.