وی سیت

این حرکت جزو حرکات ایزومتریک شکم است. در حرکت وی سیت حتما عضلات شکم را منقبض کنید