چین تاک دیوار

چین تاک دیوار یکی از حرکات اصلاحی گردن برای افراد پشت میز نشین است که اغلب دچار عارضه سر به جلو میشوند. در این حرکت عضلات اکستنسور گردن تقویت میشوند.