اورکراس سیمکش از پایین

در این حرکت عضلات بالا سینه و دلتوئید قدامی تقویت میشوند.