پرس سینه دستگاه

این حرکت به دو صورت دست باز و دست موازی قابل اجرا است. در حالت دست باز عضلات دلتوئید قدامی بیشتر درگیر میشوند