پرس بالا سینه هالتر

در اجرای این حرکت به فاصله دست ها، دامنه حرکتی و نحوه گرفتن هالتر توجه کنید