کشش برتزل

این حرکت یکی از تمرینات کششی کمر و پا است که در تمرین درمانی کمر درد هم کاربرد دارد.