تیلت قدامی لگن ایستاده دیوار

حرکتی برای افزایش دامنه حرکتی و انعطاف پذیری ستون مهره ها و تقویت عضلات چرخاننده لگن است. این حرکت جزو حرکات اصلاحی گودی کمر یا لوردوز محسوب میشود