وال اسکوات یا اسکوات دیوار

این حرکت با ایجاد انقباض ایزومتریک یا هم طول در عضلات چهار سر ران به خوبی این عضلات را درگیر میکند. وال اسکوات حرکتی عالی برای تمرین در منزل است.