ساید پلانک ایستاده دیوار

این حرکت به افزایش انعطاف پذیری ستون مهره ها کمک میکند و همچنین جزو تمرینات بازتوانی کمر درد به ویژه بیرون زدگی دیسک های بین مهره محسوب میشود. از این حرکت در برنامه های ورزش درمانی کمر درد استفاده میشود. به نحوه قرار گیری دست روی دیوار و نحوه قرارگیری پا دقت کنید.