البو پلانک رفت و برگشت

در این حرکت عضلات شکم درگیر میشوند. پلانک رفت و برگشت جزو تمرینات پیشرفته شکم با وزن بدن حساب میشود و برای تمرین در منزل هم کاربرد دارد.