تاچ تو تناوبی نشسته

تاچ تو تناوبی نشسته عضلات راست شکمی و مورب شکمی را درگیر میکند. در اجرای این حرکت شکم را منقبض نگه دارید و اجازه ندهید کمر قوس پیدا کند.