رول اوت فیتنس بال 

این تمرین جزو تمرینات شکم با فیتنس بال است که عضلات راست شکمی در آن تقویت میشوند. در این حرکت عضلات پشتی بزرگ یا لتیسموس درسی هم نقش کمک کننده دارند.